Ufuk’ta

Eğiticilerin Eğitimi

düzenlendi!

EğiticiEğitimi

IMG_5906

IMG_5947

IMG_5932

IMG_5964

IMG_5970

5-6-7 Haziran 2017 tarihlerinde Ufuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri tarafından üniversite akademik personeline sınıflarda daha etkili olabilmeyi hedefleyen Eğiticilerin Eğitimi Semineri düzenlenmiştir. Bu seminerin amacı öğretim elemanlarının yetişkinlere yönelik vermiş oldukları derslerin nasıl daha etkili hale getirilebileceğinin tartışılmasıdır.

Seminer büyük ilgiyle karşılanmış olup, karşılıklı etkileşim şeklinde gerçekleşmiştir. Seminer oturumları ve konu içerikleri oturum sırasına göre şöyledir:

 

Yetişkinlerde Gelişme

Prof.Dr. Mustafa KILIÇ

Bu oturumun içeriği ergenlik sonu ile ileri yaşlılık dönemi arasındaki zaman aralığında fiziksel, zihinsel, ahlaki, sosyal/kültürel ve duygusal bakımlardan belirli bir tutarlılığa veya düzeye erişen ve bu durağanlığı koruyan kişilerin özelliklerinden oluşmaktadır. Bu bağlamda; erişkinliğin tanımı, özellikleri ve genel ölçütleri ile başlıca gelişim görevleri ele alınmaktadır. Ayrıca, Yaşlılık Dönemi “on Y ” Kavramı çerçevesinde ele alınarak yaşlılıktaki engeller ile fırsatların açıklanmasını kapsamaktadır.

 

Eğitim, Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Etkileşimi

Yrd.Doç.Dr. Muhittin ŞAHİN

Eğitim ve öğrenme bağlamları bireyin içine doğduğu ve yaşadığı toplumla bütünleşmesinde (sosyalleşmesinde) önemli bir toplumsal olgudur. Öğrenenin önceki deneyimlerinin ve içine doğduğu, norm ve değerlerini içselleştirdiği kültürel, ekonomik yapının öğrenen rolüne etkisi ise çeşitli sosyologlar tarafından ifade edilir. Gerek toplumun devamlılığının sağlanmasında gerekse bireyin varoluşunu sağlayabilmesinde eğitim ve öğrenme bağlamlarının rolü yadsınamaz. Söz konusu etki ve rolü dikkate alarak ilerlemeci ya da problem tanımlayıcı gibi adlar alan yeni eğitim bakış açıları ve uygulamaları son zamanlarda görünür olmaktadır. Söz konusu bu oturumun içeriğini de eğitime yeni ve alternatif bakış açıları oluşturmaktadır.

 

Yetişkin Öğrenenler için Sınıf Yönetimi

Yrd.Doç.Dr. Burcu TİBET

Sınıf Yönetimi, öğrencilerle güven, şefkat ve saygıya dayalı ilişkiler geliştirmekle başlayan, akademik amaçları destekleyen düzenli bir ortamın oluşturulması, öğrencilerin saygı duyacağı ve uyacağı grup normları oluşturmak için kuralların geliştirilmesi ve aidiyet duygusu, güven ve grup dayanışmasını geliştiren bir ortamın sağlanmasıdır. Ancak böyle bir ortamın oluşturulması ile öğretim liderliği rolü üstlenilebilir.

 

Yetişkinlerde Öğrenme

Prof. Dr. Emel ÜLTANIR

Andragojik model bir süreç modelidir, içerik modelin zıttına geleneksel eğitimcilerin en fazla kullandıkları modeldir. Buradaki fark: geleneksel eğitimde öğretmen (eğitici) önceden hangi bilgiyi ya da becerilerin iletileceğine karar verir. Bu içeriği mantıksal üniteler içinde düzenler, bu içeriğin iletiminde en etkili anlamları seçer (konferanslar, okumalar, laboratuvar uygulamaları, filmler, kasetler vb.) ve daha sonra bu içerik birimlerini ardışık olarak sunmak için bir plan geliştirir. Bu bir içerik modeli (ya da desenidir). Androgojik öğretmen/kolaylaştırıcı önceden öğrenenleri ilgilendiren işlemlerin bir setini hazırlar.

 

Yetişkin Öğretiminde Planlama

Prof. Dr. Yusuf Gürcan ÜLTANIR

Öğretim planı, derste ne olacağını veren, dersin konusunun haklılığını (politik işlev), dersin konusunun seçim ve düzenini (programa dayalı işlev) ve okulda öğretim planının çerçevesi ve desteklenmesini (uygulama işlevi) sağlayan ve çoğunlukla hedef, sistematik içerik düzenlemesi, yöntem ve değerlendirme boyutlarından oluşan bir enstrümandır. Tüm bilim dallarında olduğu gibi bu çalışma da kuramlarla bağlantılıdır; ancak öğretim plan çalışmaları okuldan okula, ülkeden ülkeye değişkenlik gösterir.

 

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Modelleri

Yrd.Doç.Dr. Aslıhan ERMAN ASLANOĞLU

Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla, istendik değişmeler meydana getirme sürecidir. Bu sürecin sonunda bireyin davranışlarında istendik veya istenmedik yönde davranış değişmelerinin oluşup oluşmadığını ortaya koymak için ölçme ve bunun sonunda da değerlendirme yapılması gereklidir. Eğitim süreci içinde ölçme ve değerlendirme ile hedef, davranışların ne kadarının gerçekleştirildiği, bir başka deyişle hangi konuların yeterince öğrenildiği, hangilerinde eksikliklerin bulunduğu ve bu eksikliklerin neler olduğunu görürüz. Ölçme ve değerlendirme süreci sayesinde doğru ve etkili geribildirimler verebiliriz, Bu nedenle, ölçme ve değerlendirme eğitim sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır.